خانه
 
  


 درباره ما

    {{title}}


نحوه آموزش و استقرار نرم افزار با توجه به نوع نسخه نرم افزار ( " نسخه اداری " یا " نسخه سازمانی " ) متفاوت می باشد .

      "نسخه اداری " برای مراکز خدماتی مانند نمایندگی های خدمات و ... کاربرد دارد. آموزش " نسخه اداری " از طریق دفترچه راهنمای مربوطه صورت می پذیرد. البته در صورت درخواست این مشتریان بدون دریافت هزینه ، آموزش در محل شرکت سروشان برگزار می گردد .

      آموزش " نسخه سازمانی "  به صورت یک پروژه انجام می شود . کیفیت اجرای این پروژه که همکاری شایسته مشتریان را می طلبد ، نقش تعیین کننده ای در دستیابی به اهداف مشتریان از تهیه نرم افزار سروشان دارد . در ابتدای پروژه استقرار نیازسنجی آموزشی صورت می پذیرد . بعبارتی مشخص می گردد که براساس وظایف محوله چه چیزی را بایستی چه کسی آموزش ببند ؟ سپس این آموزش در مراجعات برنامه ریزی شده و اغلب در محل مشتری توسط کارشناسان سروشان برگزار می گردد . کاربران ( آموزش گیرندگان ) در پایان یک راهنمای استفاده از نرم افزار استقرار یافته در آن شرکت را دریافت می نمایند .

      با توجه به تغییرات پرسنلی مشتریان ، خدمات " آموزش مجدد کاربران " مورد نیاز مشتریان می باشد . در اغلب موارد استفاده از راهنمای اختصاصی ارائه شده به مشتریان ، پاسخگویی این نیاز می باشد . علیرغم این موضوع در صورت درخواست مشتریان ، آموزش مجدد کاربران صورت می پذیرد . مدت ، هزینه آموزش بستگی به تعداد جلسات مورد نیاز متفاوت می باشد .